News & Events

« Revenir à la liste des actualités

01.10.2012 - Wëllkomm eisen neie Mataarbechter

01.10.2012 - Wëllkomm eisen neie Mataarbechter

D’Spuerkeess heescht seng 11 nei Mataarbechter Wëllkomm, déi haut bei eis op der Bank ufänken. Si wäerten an eisem Agence-Réseau, an eisem Comptabilitéit-Service, am Service juridique, an der Salle de marché, am Service vun den elektronesche Produiten, respektiv am Service “Organisatioun” affektéiert ginn. Zwee vun hinnen huelen um Programm “Pool GDP” deel, deen hinnen wäert erméiglechen, ënnerschiddlech  Beräicher vun der Bank kennenzeléieren.

Um éischten Dag kréien déi nei Kollegen vum Service Ressources Humaines de Fonctionnement vun der Bank erkläert a gi begleet bei enger Rei administrativen Démarchen. Muer ginn déi nei Mataarbechter an hirer Agence respektiv an hirem Service emfaangen. Mir wënschen eisen neien Kollegen vill Erfolleg an Zefriddenheet bei hirem neien Job!