News & Events

« Revenir à la liste des actualités

1. Januar 2021: D’Spuerkeess heescht 5 nei Mataarbechter Wëllkomm.

1. Januar 2021: D’Spuerkeess heescht 5 nei Mataarbechter Wëllkomm.

1. Januar 2021: D’Spuerkeess heescht 5 nei Mataarbechter Wëllkomm.

D’Spuerkeess heescht 5 nei Mataarbechter Wëllkomm. Den éischten Daag kruten sie vum Personalbüro de Fonctionnement vun der Bank erklärt a si begleet ginn bei enger Rei administrativen Démarchen. Vill Erfolleg hinnen 5 bei hiirem neien Job!