News & Events

« Revenir à la liste des actualités

3. Februar 2020: Spuerkeess heescht 6 nei Mataarbechter Wëllkomm.

3. Februar 2020: Spuerkeess heescht 6 nei Mataarbechter Wëllkomm.

Spuerkeess heescht 6 nei Mataarbechter Wëllkomm. Den éischten Daag kruten sie vum Personalbüro de Fonctionnement vun der Bank erklärt a si begleet ginn bei enger Rei administrativen Démarchen. Vill Erfolleg hinnen 6 bei hiirem neien Job!