News & Events

« Revenir à la liste des actualités

4. November 2019: Spuerkeess heescht 8 nei Mataarbechter Wëllkomm.

4. November 2019: Spuerkeess heescht 8 nei Mataarbechter Wëllkomm.

Spuerkeess heescht 8 nei Mataarbechter Wëllkomm. Den éischten Daag kruten sie vum Personalbüro de Fonctionnement vun der Bank erklärt a si begleet ginn bei enger Rei administrativen Démarchen. Vill Erfolleg hinnen 8 bei hiirem neien Job!