News & Events

« Revenir à la liste des actualités

2. Januar 2020: Spuerkeess heescht 5 nei Mataarbechter Wëllkomm.

2. Januar 2020: Spuerkeess heescht 5 nei Mataarbechter Wëllkomm.

Spuerkeess heescht 5 nei Mataarbechter Wëllkomm. Den éischten Daag kruten sie vum Personalbüro de Fonctionnement vun der Bank erklärt a si begleet ginn bei enger Rei administrativen Démarchen. Vill Erfolleg hinnen 5 bei hiirem neien Job!